ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΣΕΚΑΠ 2017

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ΣΕΚΑΠ 2015

Εγκεκριμένες Οικονομικές Καταστάσεις  ΣΕΚΑΠ 2016

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014 ΔΠΧΑ (NOTES)

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία – Ισολογισμός 2014 ΔΠΧΑ